februari 2016

Startnotitie Woonvisie Delft 2016-2013.

Het college werkt aan een actuele visie op de Delftse woningmarkt. Onder meer als gevolg van de nieuwe Woningwet 2015 dient de gemeente een recente woonvisie te hebben. Maar ook de aantrekkende woningmarkt, de vergrijzing en de veranderingen in de zorg (waardoor zorg aan huis belangrijker wordt) en de ontwikkelingen in de kennissector maken de woonvisie uit 2008 gedateerd. In het rapport van de commissie Deetman (Delft Parel in de Randstad) wordt ook gesteld dat de woningmarkt onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt.

Tussentijdse analyse bezoekersregeling.

De tussentijdse analyse van de digitale bezoekersregeling is besproken in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 9 februari. Uit de analyse blijkt dat 80% van de gebruikers voldoende heeft aan de helft (204 uren) van het maximaal aantal uren dat volgens de regeling gekocht kan worden. De analyse geeft verder aan dat 3% van de gebruikers niet voldoende heeft aan 408 parkeeruren. Daarnaast is gebleken dat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem met name voor ouderen verbeterd kan worden.

Geen uitbreiding autoluw gebied in binnenstad Delft.

Deze week is de zogeheten paraplu nota ' Optimalisatie autoluwe binnenstad' verschenen. Deze nota is onder meer met de verschillende belangenverenigingen in de binnenstad besproken. Wethouder Harpe ziet hierin af van nog strengere maatregelen om het autoverkeer in de binenstad te beperken. Het zogeheten ' autoluw- plusgebied' wordt dus niet uitgebreid. Hier bestaat onvoldoende draagvlak voor. Wel wordt ingezet op het beperken van het vrachtverkeer, hoewel dit nog nader moet worden uitgewerkt.