Gesprek met wethouder Vollebregt over Prinsenhof

Het bestuur heeft op uitnodiging van wethouder Vollebregt een gesprek gehad over de stand van zaken rondom het Prinsenhof. Wij hebben aangegeven begrip te hebben voor het benodigde beheer en onderhoud en het verbeteren van de toegankelijkheid van dit historische gebouw. Maar we hechten ook aan het behoud van het groene en rustige karakter van het Agathaplein en de tuin.  

De wethouder heeft aangegeven dat de eerder gepubliceerde Ruimtelijke Ontwikkelvisie onderdeel uitmaakt van de denkrichtingen die in het vervolgtraject worden uitgewerkt. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat er verschillende scenario’s worden uitgewerkt, inclusief een basisscenario. De wethouder geeft verder aan dat er een representatieve werkgroep wordt gevormd, waarin ook bewoners vertegenwoordigd zullen zijn. 

De werkgroep zal de  komende periode het proces volgen en input leveren richting besluitvormimg door de gemeenteraad. Besluitvorming wordt verwacht rond de zomer 2019. We hebben de wethouder gevraagd parallel daaraan de overige betrokken bewoners goed te betrekken, bijvoorbeeld door middel van informatiebijeenkomsten. Recent is het verslag gepubliceerd van de participatieronde