Rapport parkeerdruk binnenstad Delft 2017

De belangenverenigingen in de binnenstad hebben in november 2017 een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Het rapport van deze meting is opgenomen in de bijlage. Twee jaar eerder hebben wij ook een dergelijk onderzoek gedaan.

Belangrijkste conclusies

Het aantal parkeervergunningen in de binnenstad neemt na een daling van een aantal jaren weer behoorlijk toe (+8% tussen 1 april 2016 en 1 oktober 2017). Dit blijkt uit de cijfers die de gemeente ons heeft verstrekt. Wij hebben in de maatgevende avond- en nachtperiode ook meer auto’s geteld dan bij onze parkeerdrukmeting twee jaar geleden. Het lijkt erop dat het aantal auto’s de economische ontwikkelingen volgt.

De parkeerdruk in het B-vergunninggebied is in de late avond en in de nacht zeer hoog. Dit leidt tot veel zoekverkeer en daardoor overlast. Tijdens de avonden loopt de bezetting van de parkeergarages terug tot 14 %.

Het aantal plaatsen op maaiveld in de binnenstad is ten opzichte van twee jaar gelden licht afgenomen en zal naar verwachting verder afnemen door realiseren fietsstallingen, plaatsen huisvuilcontainers en mogelijk uitbreiden autoluwplus. Ook herontwikkeling van locaties als Gasthuisplaats en Yperdek zullen leiden tot verlies aan parkeerplaatsen op maaiveld. De gemeente heeft eerder toegezegd antwoord te geven op onderstaande vragen die wij hebben gesteld:  

         1. De (mogelijke) ontwikkelingen in de binnenstad te inventariseren, de bijbehorende parkeerbehoeften te bepalen en vervolgens de totale parkeerbehoefte te bepalen. 


         2. Op basis van de aldus verkregen totale parkeerbehoefte als gevolg van de ontwikkelingen plus de reeds bestaande parkeerbehoefte in de binnenstad (parkeergebieden B plus D1) een berekening à la het Sparkrapport te laten maken voor de match tussen de totale parkeerbehoefte en de totale parkeercapaciteit van de binnenstad inclusief de parkeergarages rond de binnenstad, op alle relevante tijdstippen. 


 

Oplossing

Wij zien een aantal oplossingssporen die het bewonersparkeren in de binnenstad in goede banen kunnen leiden en overlast door zoekverkeer kunnen beperken. Deze zijn:

         a. Het meer verleiden van de bewoners in de binnenstad tot het parkeren in de parkeergarages door aantrekkelijke prijsstelling. 


         b. Het terughoudend zijn bij het opheffen van parkeerplaatsen. 


          c. Bij het opheffen van parkeerplaatsen te zorgen voor adequate compensatie in parkeergarages.

 

geplaatst 11 februari 2018

met dank aan BBN.